Säännöt

ERIKSNÄSIN ASUKASYHDISTYS ry

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eriksnäsin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Sipoon kunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Eriksnäsin alueen kaikkien asukkaiden yhteistoimintaa ja toimia hyvän, viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön ja palvelujen kehittämisen puolesta.

Yhdistys ottaa kantaa esimerkiksi tieliikennesuunnitelmiin, kaavoituskysymyksiin ja pyrkii kehittämään asukkaiden viihtyisyyttä ja harrastemahdollisuuksia. Yhdistys tulee toimimaan yhteistyössä Sipoon kunnan, Tielaitoksen, sekä alueen koulujen, päiväkotien, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa

Yhdistys osallistuu Eriksnäsin ja Eteläisen Sipoon kehittämiseen edistämällä yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. tukee aatteellisesti ja toiminnallisesti erilaista asukastoiminnan järjestämistä Eriksnäsin alueella sekä järjestää sitä itse tai yhdessä muiden tahojen kanssa,
2. selvittää ja seuraa kaikkia asumiseen, ympäristöön ja kaavoitukseen liittyviä kysymyksiä,
3. vaikuttaa asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö-, vapaa-aika- ja
kunnallisasioiden aikaansaamiseen alueella, tekemällä esityksiä ja aloitteita,
4. harjoittaa julkaisutoimintaa esimerkiksi ylläpitämällä internetsivustoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
1. ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja,
2. järjestää erilaisia juhla-, huvi-, koulutus-, myyjäis- ja arpajaistapahtumia.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Eriksnäsin ja lähialueen asukas tai loma-asukas, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen hallitus voi ottaa kannatusjäseneksi henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa tai kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-12 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kouluvuosi, 1.8. – 31.7.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-syyskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja
kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinainen jäsen voi valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön äänestämään hänen puolestaan.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta jäsenille toimitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 7.10.2007.